Deel deze pagina

Algemene voorwaarden

Op alle cursussen en diensten van Hondencentrum de TOPhond zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept duidelijkheid. Zo weet iedereen wat er van cursisten en overige bezoekers verwacht wordt en wat men van ons kan verwachten. Door in te schrijven bij Hondencentrum de TOPhond verklaart de cursist zich akkoord met de hier genoemde voorwaarden en bepalingen.

A. Algemeen

 1. Alle tussen de Hondencentrum de TOPhond en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaren van het hondencentrum en men is definitief cursist op de datum van inschrijving.
 3. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij Hondencentrum de TOPhond.
 4. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. de wettige vertegenwoordigers mede te ondertekenen en minderjarige cursisten dienen altijd te worden vergezeld van een verantwoordelijke volwassene.
 5. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 6. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk.

B. Cursus

 1. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naarmogelijkheden van de instructeur(s) worden ingehaald.
 2. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bijhet Hondencentrum aanwezig te zijn.
 3. Bij verhindering dient de cursist Hondencentrum de TOPhond zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, liefst schriftelijk (via sms, app, email of messenger) op de hoogte te brengen. Gebeurt dit niet, dan vervalt het recht op het inhalen van de les.


C. Veiligheid

 1. Cursisten dienen de aanwijzingen van de instructeur(s) op te volgen.
 2. Op het terrein van het hondencentrum dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur(s), aangelijnd te zijn.
 3. Honden waarvan bekend is dat zij last hebben van ernstige hond-hond-agressie of hond-mens-agressie dienen een door de instructeur goedgekeurde muilkorf te dragen. Bij twijfel over de noodzaak voor het al dan niet dragen van een muilkorf dient de cursist vooraf te overleggen met de instructeur.
 4. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden
 5. In overleg met de instructeur(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 6. Zonder toestemming en begeleiding van een instructeur is het niet toegestaan om gebruik te maken van trainingsmaterialen, toestellen en/of hindernissen.
 7. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 8. Hondencentrum de TOPhond verwacht dat de hond wanneer nodig op verzoek van de instructeur(s) in de auto blijft zitten. Als uw hond niet alleen kan blijven in de auto, dan is er een mogelijkheid de hond te plaatsen in één van de aanwezige benches. Dit plaatsen in de bench gebeurt alléén na goedkeuring van één van onze instructeurs.

D. Gezondheid hond

 1. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 2. Honden die het terrein van Hondencentrum de TOPhond betreden worden geacht voldoende antistoffen te hebben tegen overdraagbare ziekten. Om dit te garanderen dient de hond te zijn ingeënt of getiterd.
 3. Honden die vlooien hebben zijn niet welkom. Indien een hond vlooien heeft dient de bezitter/eigenaar deze adequaat te behandelen. Tevens dient de bezitter/eigenaar het hondencentrum te informeren, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen.
 4. Honden die lijden aan een besmettelijke ziekte, waaronder maar niet uitsluitend Parvo en Giardia, zijn niet welkom. In geval van twijfel dient de cursist overleg te plegen met de instructeur(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 5. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dient de cursist overleg te plegen met de instructeur(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 6. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.

E. Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Hondencentrum de TOPhond.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Hondencentrum de TOPhond.
 3. Advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondencentrum de TOPhond voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen.
 4. De instructeurs staan in voor het onderhouden van hun capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdrachten uit te voeren.
 5. De TOPhond verwacht van cursisten dat zij de hulpmiddelen aanschaffen en gebruiken die de instructeur voorschrijft.
 6. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

F. Aansprakelijkheid en klachten

 1. Deelname aan de cursussen, lessen, workshops, privélessen en/of gedragsdeskundige behandelingen van Hondencentrum de TOPhond geschiedt op eigen risico. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering van de bezitter/eigenaar, waarin de hond is meeverzekerd, is geboden.
 2. Indien men ontevreden is over de dienstverlening van Hondencentrum de TOPhond  en/of een van haar medewerkers, nodigen wij cursisten nadrukkelijk uit om ons dit zo snel mogelijk te laten weten aan de instructeur(s) en/of de directie.

G. Overige

 1. Slipkettingen, sliphalsbanden zonder stop, prikbanden, stroombanden en anti-trektuigen, anders dan de tuigen die geadviseerd worden door de instructeur(s), zijn niet toegestaan.
 2. Hondencentrum de TOPhond wil geen overlast veroorzaken voor bewoners/bedrijven in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat bezoekers dienen te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 3. Als er op het eigen terrein van het Hondencentrum en/of in de directe omgeving daarvan een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige poepbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 4. Eventuele schade aan het gebouw, de inboedel etc., veroorzaakt door cursisten en/of hun honden dient direct te worden gemeld bij de instructeur.
 5. Tijdens de lessen wordt er niet gerookt. Roken uitsluitend buiten op de daarvoor ingerichte rookplek.
 6. Auteursrecht op al het aan de cursist verstrekte lesmateriaal berust bij Hondencentrum de TOPhond, tenzij anders vermeld.
 7. Hondencentrum de TOPhond en haar medewerkers en/of voor haar werkzame personen zullen de door cursisten en privéklanten verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Het hondencentrum conformeert zich hiermee aan de geldende privacywetgeving.
 8. Medewerkers van Hondencentrum de TOPhond, cursisten en bezoekers dienen op respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Wanneer cursisten of hun relaties tijdens onrust veroorzaken op het terrein van het hondencentrum kunnen de instructeurs hen de toegang tot de les per direct ontzeggen.
 9. Wanneer de cursist Hondencentrum de TOPhond en/of (één van) haar medewerkers in diskrediet brengt behoudt het hondencentrum zich het recht voor om de cursist per direct verdere toegang tot de lessen en het terrein van het hondencentrum te ontzeggen.
 10. Gebruik van geweld en/of agressie tegen honden, instructeur(s) en/of medecursisten is niet toegestaan en kan aanleiding zijn om de cursist per direct, zonder teruggave van het cursusgeld, te verwijderen uit de les en van het terrein van Hondencentrum de TOPhond.

Laatste versie, d.d. 13 februari 2023